คำย่อ อักษรย่อ


  สขร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สขร.สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ -