คำย่อ อักษรย่อ


  พ.อ.พิเศษ ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.อ.พิเศษพันเอกพิเศษ -