คำย่อ อักษรย่อ


  ปรส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปรส.องค์การเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงิน -