คำย่อ อักษรย่อ


  ป.ป.ป. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ป.ป.ป.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (เดิมใช้ ปปป.) -