คำย่อ อักษรย่อ


  บขส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บขส.บริษัท ขนส่ง จำกัด(จาก http://www.transport.co.th/main.asp) -