คำย่อ อักษรย่อ


  ก.พ.ร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ก.พ.ร.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ -