คำย่อ อักษรย่อ


  จ.ป.ร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
จ.ป.ร.โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า -