คำย่อ อักษรย่อ


  ก.พ.ด. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ก.พ.ด.กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร -