คำย่อ อักษรย่อ


  กปอ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กปอ.คณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอ, คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ -