คำย่อ อักษรย่อ


  ก.ต.ง. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ก.ต.ง.คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (ปัจจุบันใช้ คตง.) -