คำย่อ อักษรย่อ


  สส.ด. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สส.ด.สังคมสงเคราะห์ศาสตรดุษฎีบัณฑิต -