คำย่อ อักษรย่อ


  สพ.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สพ.ด.สัตวแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต -