คำย่อ อักษรย่อ


  สท.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สท.ด.สารสนเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต -