คำย่อ อักษรย่อ


  ศษ.ด. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศษ.ด.ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต -