คำย่อ อักษรย่อ


  คอป. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
คอป.คณะกรรมการอิสระตรวจสสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ -