คำย่อ อักษรย่อ


  ศ.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ศ.ด.เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต -