คำย่อ อักษรย่อ


  ว.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ว.ด.วารสารศาสตรดุษฎีบัณฑิต -