คำย่อ อักษรย่อ


  พย.ด. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พย.ด.พยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต -