คำย่อ อักษรย่อ


  พช.ด. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พช.ด.พัฒนาชุมชนดุษฎีบัณฑิต -