คำย่อ อักษรย่อ


  พ.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พ.ด.แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต -