คำย่อ อักษรย่อ


  ปร.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต -