คำย่อ อักษรย่อ


  น.ด. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
น.ด.นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต -