คำย่อ อักษรย่อ


  คปค. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
คปค.คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข -