คำย่อ อักษรย่อ


  ทพ.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ทพ.ด.เทคนิคการแพทยดุษฎีบัณฑิต -