คำย่อ อักษรย่อ


  ท.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ท.ด.ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต -