คำย่อ อักษรย่อ


  คศ.ด. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
คศ.ด.คหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต -