คำย่อ อักษรย่อ


  มวล. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มวล.มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ -