คำย่อ อักษรย่อ


  มมร. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มมร.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย -