คำย่อ อักษรย่อ


  มมร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มมร.มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย -