คำย่อ อักษรย่อ


  มจร. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
มจร.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย -