คำย่อ อักษรย่อ


  บ.ภ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บ.ภ.เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ -