คำย่อ อักษรย่อ


  จ.จ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
จ.จ.จตุตถจุลจอมเกล้า -