คำย่อ อักษรย่อ


  จ.ภ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
จ.ภ.จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ -