คำย่อ อักษรย่อ


  ท.จ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ท.จ.ทุติยจุลจอมเกล้า -