คำย่อ อักษรย่อ


  ท.ภ. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ท.ภ.ทุติยดิเรกคุณาภรณ์ -