คำย่อ อักษรย่อ


  พล.ร.ต. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พล.ร.ต.พลเรือตรี -