คำย่อ อักษรย่อ


  พล.ต. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
พล.ต.พลตรี -