คำย่อ อักษรย่อ


  จ.ส.อ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
จ.ส.อ.จ่าสิบเอก -