คำย่อ อักษรย่อ


  สศช. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สศช.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ -