คำย่อ อักษรย่อ


  กรอ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
กรอ.คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน, กรมโรงงงานอุตสาหกรรม -