คำย่อ อักษรย่อ


  สปจ. ย่อมาจากอะไร ?

  

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สปจ.สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด -