คำย่อ อักษรย่อ


  ส.ป.ก. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
ส.ป.ก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม -