คำย่อ อักษรย่อ


  สวล. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
สวล.สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ( Office of National Environmental Board )

อำนาจหน้าที่

  1. จัดทำและพัฒนานโยบายและแผนเพื่อการอนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ
  2. วิเคราะห์และเสนอแนะมาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางเศรษฐศาสตร์ มาตรการทางสังคม และมาตรการอื่นๆ เพื่อผลักดันและสนับสนุนให้มีการนำนโยบายและแผนไปสู่การปฎิบัติ
  3. การจัดทำและพัฒนากลไกและระบบการประสานงานด้านการอนุรักษ์ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  4. การวิเคราะห์และประสานการจัดทำแผนปฏิบัติการ เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมระดับชาติเพื่อนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
  5. วิเคราะห์และพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติการ เพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
  6. วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากร เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ
  7. เสนอแนะนโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ ให้เหมาะสมกับนโยบายและแผนของประเทศ
  8. ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
  9. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย