คำย่อ อักษรย่อ


  บก.ปทส. ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
บก.ปทส.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่  รักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั่วราชอาณาจักร ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย