คำย่อ อักษรย่อ


  AMMST ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AMMSTASEAN Ministerial Meeting on Science and Technology

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 ปี เพื่อหารือ กำหนดนโยบาย และติดตามผลความคืบหน้าของการดำเนินงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยในช่วงกลางระหว่างสามปีดังกล่าวจะมีการประชุม รัฐมนตรีอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างไม่เป็นทางการด้วย

ที่มา : กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ