คำย่อ อักษรย่อ


  AMMRDPE ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AMMRDPEASEAN Ministers Meeting on Rural Development and Poverty Eradication

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและการขจัดความยากจน