คำย่อ อักษรย่อ


  AMMH ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AMMHASEAN Ministerial Meeting on Haze

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาหมอกควัน จัดขึ้นตามความจำเป็นและด้วยความเห็นชอบของทุกประเทศสมาชิก เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ อาเซียนด้านปัญหาหมอกควัน