คำย่อ อักษรย่อ


  AMME ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AMMEASEAN Ministerial Meeting on the Environment

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม จัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 ปี เพื่อหารือ กำหนดนโยบาย และติดตามผลความคืบหน้าของความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม