คำย่อ อักษรย่อ


  AMEM ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AMEMASEAN Ministers on Energy Meeting

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน จัดขึ้นปีละครั้ง เพื่อกำหนดแนวนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาชิกอาเซียนด้านพลังงาน