คำย่อ อักษรย่อ


  AMAF ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AMAFASEAN Ministerial Meeting on Agriculture and Forestry

การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อกำหนดนโยบายและติดตามความร่วมมือด้านเกษตรและป่าไม้ของอาเซียน