คำย่อ อักษรย่อ


  AIPO ย่อมาจากอะไร ?

อักษรย่อคำเต็มรายละเอียด / ความหมาย
AIPOASEAN Inter-Parliamentary Organization

องค์การรัฐสภาอาเซียน  เป็นเวทีการประชุมของผู้แทนรัฐสภาของประเทศสมาชิกอาเซียน จัดขึ้น เป็นประจำทุกปี